Ny överföring säkrar Björnbäcken i Zinkgruvan

BjørnebekkenZinkgruvan, belägen mellan Askersund och Motala i norra Vättern är Europas största. När en ny deponi för anrikningssand planerades upptäcktes att tillrinningsområdet till en bäck hindrades av den nya deponin. För att kompensera den minskade tillrinningen etablerades en automatisk, klimatstyrd överföring för att säkra naturlig vattentillförsel till bäcken.

I projektet byggdes en pumpstation med två Sulzer pumpar som pumpade vattnet via en intagsledning i en sjö, vidare genom ytterligare två sjöar och kombinerad schakt i skogsterräng, i väg, genom betongkulvert och slutligen som preisolerad ledning till en släppbrunn intill bäcken.

Projektet genomfördes under en stor tidspress och med ett mycket vällyckat resultat. Ett intressant projekt med många utmanande och lärorika moment.

NUVA skriver ramavtal med Landskrona Kommun.

imagesNUVA har tilldelats kontrakt för statusundersökningar på Landskronas och Vens hamnanläggningar genom offentlig upphandling. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Statusundersökningar av hamnanläggningar är en viktig del i förvaltningen av hamnanläggningar för att tidigt kunna upptäcka brister och skador och åtgärda dessa i ett tidigt stadie. Att kunna åtgärda skador i ett tidigt skede ger förvaltningen en bättre ekonomi samtidigt som man förebygger oväntade driftstopp. NUVA tackar Landskrona Kommun för visat förtroende och ser fram emot vårt samarbete.

 

Vatten och avlopp i Dalarna

NUVA har i vintras och tidiga våren lagt ett omfattande ledningsnät i sjön Barken i Smedjebackens kommun i Dalarna. 8 km med ledningar i dimensioner från Ø32 till Ø110 svetsades och drogs ut på isen och över 6 000 betongvikter monterades. Ledningsnätet hade sammanlagt 17 landföringar som  numera försörjer en rad bostadsområden med kommunalt vatten och avloppimg_2441_2.

De flesta av landfästena utfördes med styrd borrning,  men i några tillfällen var det nödvändigt med traditionell schaktning av landfästena. NUVA monterade ventiler för vatten och avlopp på land på samtliga landfästen. Styrd borrning och all sjöledningsförläggning utfördes på islagt vatten. Isen ger en stabil plattform för dykning och koppling av ledningar till indragning. Med detta utförande gav projektet en välkommen aktivitet under en årstid som vanligtvis är problematisk för undervattensentreprenörer.

Under våren ufördes samtliga markarbeten och supplerande dykeriarbete och anläggningen är nu tagen i drift.

NUVA engageras i miljöprojekt «Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng»

Efter en lång juridisk process har projektet ”Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng» äntligen lämnat startgroparna. Projektet är statligt finansierat med Naturvårdsverket som största enskilda finansiär.

image.php

Över 1 000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner bundet i 500 000 kubikmeter bottensediment ska muddras, avvattnas och bortforslas i Nordens genom tidernas enskilt största miljöprojekt. Det belgiska företaget Envisan är huvudentreprenör för projektet. NUVA har kontrakterats som enda dykföretag för att stå för samtliga dykoperationer på projektet som sträcker sig över flera år.

Bubbelgardin skyddar torsken i Oslo

Namnlöst

Närbild av bubbelgardin under pågående drift

 

När Wasa Dredging under uppdrag av det norska Kystverket skulle spränga och fördjupa flera grundområden i den inre Oslofjorden följde flera miljöutmaningar med i projektet.

 

NUVA anlitades för att i steg 1: bygga och installera siltgardiner för att förhindra spridning av förorenade partiklar och i steg 2: bygga och installera en tryckvågsdämpande undervattensinstallation för att skydda Oslofjordtorsken som har sitt lekområde i direkt anslutning till sprängningsområdet.

 

NUVA projekterade, byggde och installerade en bubbelgardin. En bubbelgardin är en installation bestående av ett rör med en lång rad luftdysor som sänks ned på botten. Bubbelgardinen matades av en oljefri kompressor med 42 000 liter / minut. Metoden fungerar på så att vis att när luften dekomprimeras på väg mot ytan och träffas av tryckvågen, så återkomprimeras luften under ett kort ögonblick och tar på så vis upp energi från tryckvågen som därmed försvagas.

 

Vid sprängningarna i Oslofjorden var det fasta gränsvärden för tryckvågorna från sprängningsarbetena och samtliga sprängningar mättes och registrerades. Mätningarna visade tydligt bubbelgardinens effekt och samtliga sprängningar höll sig med god marginal under de satta gränsvärdena.

 

Sanering av Gusums bruksområde

Vid det gamla bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässning- och kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen intill och i Gusumsån är förorenad med koppar, zink, olja, arsenik, kadmium, bly och klorerade lösningsmedel. Naturvårdsverket har beviljat 65 Mkr för sanering av det gamla bruksområdet i Gusum. Genom detta omfattande saneringsarbete kommer man drastiskt minska belastningen för närbelägna sjöar och vattendrag nedströms om det gamla bruksområdet. Huvudentreprenör för projektet är Geoserve AB. NUVA AB har stått för samtliga dykeriarbeten på projektet.

Saneringen av ån har utförts i torrhet. För att kunna utföra saneringen torrt har man slagit träspont i mitten av ån och tömt ån på vatten på ömse sidor om sponten.

 

IMG_3231Denna metoden var emellertid inte möjlig de sista 100 meterna på grund av en gammal dämning. I detta skede under sommaren 2015 konsulterades NUVA och gemensamt togs en lösning fram för saneringen nedströms om dämningen. Lösningen bestod i att ta upp ett hål med diamantvajerkapning i den gamla dämningen. I det hålet har det sen monteras en lucka med genomföring för sex Ø315 PE-rör. Med hjälp av sex stycken kraftiga pumpar med en sammanlagd kapacitet på 180 kubik pumpades hela Gusumån genom rör de sista 100 meterna och saneringen kunde utföras i torrhet även nedströms om dämningen.

DSC_0017_1

 

Då hela dämningen torrlades blev flera stora skador i den gamla betongkonstruktionen synliga. Man valde därför att genast vidta åtgärder och ett omfattande reparationsarbete påbörjades. NUVA har utfört samtliga betongreparationer på den gamla dämningen i Gusumsån.

 

 

 

För att bättre kunna styra framdriften i reparationsarbetena valde vi att etablera en mobil betongstation från Finja Bemix och gjuta med torrbruk. På detta vis har betongarbetena kunnat fortgå oberoende av externa resurser och man har snabbt och effektivt kunnat hantera förändringar under projektets gång.

Våra arbeten i Gusum avslutas i dagarna. Vi tackar för visat förtroende och tar med oss flera nyttiga erfarenheter vidare till framtida projekt.

Sjöledningar och schaktfria lösningar på Årnes


Presseopslag

Nes kommune förnyar sin ledningsdistribution för spillvatten till rensanläggning på Fjellfoten söder om Årnes. Syftet är av avlasta existerande anläggning och samtidigt öka kapaciteten. Genom att använda styrd borrning och andra schaktfria lösningar i kombination med sjöledningar har schaktningen begränsats till ett minimum. NUVA står för sjöledningar och undervattensarbeten på uppdrag av huvudentreprenören Steg Entreprenør.

Totalt skall det läggas 2,6 km med sjöledning Ø355 och 1,3 km med vattenledning Ø225. Det är fem landfästen till en samlad längd om 900 meter som samtliga utförs med styrd borrning. Genom att utföra landfästena med styrd borrning under väg och i strandzon undviker man stora ingrepp i befintlig infrastruktur. Arbete med landfästen och dykning påbörjades innan jul. Sjöledningsarbetena fortsätter till våren.

Ny intagsledning i Hammerfest

IMG_0767-1024x497

Hammerfest Vannverk har en pågående entreprenad med en ny intagsledning till vattenverket. Intaget flyttas upp i ett fjällvatten ovanför samhället. Projektet innehåller stora utmaningar med kuperad fjällterräng, passage genom flera insjöar med sjöledning och långa grovhålsborrningar genom berg. I terrängen har det valts presiolerade ledningar för samtliga schakter i berget. Detta för att slippa schaktning och sprängning till frostfritt djup. NUVA har utfört samtliga undervattensarbeten, läggning av sjöledningar och svetsning av presisolerade PE-ledningar.

Huvudentreprenör på projektet är Viggo Eriksen AS. NUVAs arbeten har utförts som en underentreprenad. Underentreprenaden har omfattat följande arbeten:

  • Siltgardin / grumlingsskärm
  • Komplett leverans av Ø450 PE-ledningar genom tre insjöar
  • Intagsarrangemang till intagsledning
  • Svetsning av samtliga presiolerade landledningar i dimension Ø450 och Ø630
  • Dykeriarbete under grovhålsborrning med borrkroneskifte under vatten
  • Desinfektion och tryckprovning av samtliga ledningar

 

Arbetena påbörjades hösten 2014 med dykarbetena till grovhålsborrningen och fortsatte på sommaren / hösten 2015 med svetsning av landledningar och sjöledningar, samt läggning av sjöledningarna. På grund av det höga falltrycket läggs det ledningar i duktilt stål i den nedre delen av trasén. Vi är färdiga med våra arbeten uppe i fjället och lämnar Hammerfest för detta år. Vi kommer tillbaka nästa år för de avslutande arbetena.

Dykeriarbeten på NYNAS raffinaderi i Nynäshamn

Nynas_4

 

NYNAS är ett raffinaderi med gamla anor. Raffinaderiet i Nynäshamn byggdes 1928 av skeppsredaren Axel Ax:son Johnson. Man har på senare år fokuserat på ett antal oljebaserade specialprodukter och helt lämnat bränslemarknaden.

Inför ett planerat underhållsstopp på NYNAS i Nynäshamn har NUVA utfört en sedimentsugning av raffinaderiets råvattentank.

Råvattentanken står i beredskap dygnet runt under produktion och tömningen var därför nödvändig att utföra med dykare under pågående drift.

Tanken är 18 meter djup med en diameter på 19 meter. Sedimentet i tanken utgjordes av mangan, järnoxid och kalk som fälls ut från råvattnet och lägger sig på botten. Utfällningen är i sig själv helt ofarlig, men var tvungen att avlägsnas inför en kommande tjockleksmätning av godset i tanken. Sedimentet har en egenvikt på ca 7,5 kg / l och är därför tungt att hantera vid sugning.

Bottensedimentet pumpades från tankens botten till en avrinningsanläggning, etablerad bredvid råvattentanken och togs därifrån hand om av raffinaderiet.

NUVA har väl etablerade rutiner för dykning i dricksvattenanläggningar, vilken ställer stora krav på renlighet och hygien. All utrustning som kommer i kontakt eller riskerar att komma i kontakt med vattnet är utförligt desinfekterad.

Våra arbeten på NYNAS är avslutade i denna omgång och vi ser fram emot att få komma åter.

 

100 kilometer PE ledningar

100 km pe

Vid NUVAs start under hösten 2011 var ett av våra definierade mål att bli en betydande aktör när det kommer till sjöförlagda ledningar i PE. Då vi denna veckan rundade 100 km med PE-ledningar känner vi att vi är på god väg mot vårt ursprungliga mål.

 

Vi har i dag kapacitet för att driva 4-5 pågående ledningsprojekt och det mesta tyder på att de nästkommande 100 km inte kommer att ta tre år som de första gjorde – bara under 2015 har det lagts 45 km PE-ledningar, till dels i större dimensioner. 100 km gränsen rundades av vårt team i Finnmark, Nordnorge, där vi i skrivandes stund arbetar med en 3 km lång ny vattenförsörjning till Hammerfest stad. Ledningarna består av sjöledningar som korsar tre fjällvatten och preisolerad Ø630 överföringsledning i grunda schakter genom besvärlig fjällterräng.
Feiring

 

På bilden till vänster ser vi vår danska medarbetare Martin Knudsen fira 100 km ledning.

 

 

 

Det har under åren lagts sjöledningar från Ø63 till Ø1200 och NUVAs medarbetare har vuxit med firman och byggt upp en erfarenhet med sjöledningsarbete som vi hoppas att våra uppdragsgivare kommer ha stor glädje av i framtiden!