Gabionmattor i Randselva

Trondrud Anlegg A/S lägger fjärrvärmerör för Hønefoss Fjernvarme AS. Som en del i detta projekt ingår en korsning av älven Randselva i Hønefoss centrum. NUVA har bistått med dykeriarbete.

I älvar och andra strömmande vattendrag är det ofta problematiskt att lägga rör och kablar. De strömmande vattenmassorna utsätter rören för stora påfrestningar. I dessa sammanhang är gabioner ofta ett bra alternativ för att skydda rör och kablar mot korrosion och yttre mekanisk påverkan.

Gabioner är metalltrådskorgar som fylls med sten och placeras över rörgatan. De formas efter underlaget och har stor genomströmningsförmåga vilket gör att de står bra emot ström och sjögång. Desssa egenskaper gör att de lämpar sig väl till att placeras i vatten med stark ström.

I detta tillfälle var det 23 gabioner som skulle placeras ut i hela älvens bredd. Gabionerna sattes ut med grävmaskiner och en dykare i vattnet som kontrollerade gabionernas placering.

 

Uppdraget är slutfört och rören ligger nu tryggt på botten av Randselva i många år framöver.

 

Comments are closed.