NUVA engageras i miljöprojekt i Valdemarsvik

Dykare i arbete under isen

Längst in i Valdemarsviken låg tidigare Nordens största garveri. Produktionen i garveriet har sedan länge upphört, men dessvärre ligger det fortfarande stora mängder krom som släpptes ut från fabriken kvar i viken. Nu genomförs en av Skandinaviens största miljömuddringar för att ta upp de förorenade bottenmassorna. NUVA står för dykeriarbetena på projektet.

I projektet som är budgeterat till 308 mnkr ska 190 000 m3 med förorenat bottensediment forslas bort från ett 350 000 m2 stort område i viken. Den dominerande föroreningen är krom, men även kvicksilver, arsenik och andra tungmetaller har påträffats under provtagningarna. Projektet huvudsakliga syfte är att skydda den lokala miljön, samtidigt som man hindrar vidare spridning av tungmetaller ut i Östersjön.

På grund av stränga krav på att undvika spridning av uppgrumlat bottensediment ska muddringen utföras med ett slutet muddringssystem. Det föreligger också en plan för stabilisering av de bortforslade muddermassorna med hjälp av inblandning av cementprodukter för att hindra framtida avrinning från deponierna. Denna muddringsmetod förutsätter emellertid att havsbotten är fri från större objekt. NUVA ska därför häva och bärga samtliga objekt som ligger ovanpå eller i bottenmassorna i det 350 000 m3 stora muddringsområdet. Med Valdemarsviks belägenhet, historiska industriverksamhet och skeppsfart har det samlats stora mängder av olika objekt på vikens botten. NUVA påbörjade dykeriarbetena i slutet av november, och har så långt hävt över 200 objekt. Exempel på objekt från viken:

• Sjunktimmer
• Moringar och ankare
• Båtvrak i varierande storlek
• Tågvagn
• Bil
• Cyklar, kundvagnar, mm

NUVA utför också andra undervattensarbeten i anknytning till detta projekt. Bland annat besiktning av kajområden och sjöledningar i muddringsområdet. Huvudentreprenör för muddringen är Deme Environmental Contractors från Belgien. Ytterligare information om projektet står att finna på Valdemarsviks Kommuns informationssidor på nätet.

Comments are closed.