Sanering av Gusums bruksområde

Vid det gamla bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässning- och kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen intill och i Gusumsån är förorenad med koppar, zink, olja, arsenik, kadmium, bly och klorerade lösningsmedel. Naturvårdsverket har beviljat 65 Mkr för sanering av det gamla bruksområdet i Gusum. Genom detta omfattande saneringsarbete kommer man drastiskt minska belastningen för närbelägna sjöar och vattendrag nedströms om det gamla bruksområdet. Huvudentreprenör för projektet är Geoserve AB. NUVA AB har stått för samtliga dykeriarbeten på projektet.

Saneringen av ån har utförts i torrhet. För att kunna utföra saneringen torrt har man slagit träspont i mitten av ån och tömt ån på vatten på ömse sidor om sponten.

 

IMG_3231Denna metoden var emellertid inte möjlig de sista 100 meterna på grund av en gammal dämning. I detta skede under sommaren 2015 konsulterades NUVA och gemensamt togs en lösning fram för saneringen nedströms om dämningen. Lösningen bestod i att ta upp ett hål med diamantvajerkapning i den gamla dämningen. I det hålet har det sen monteras en lucka med genomföring för sex Ø315 PE-rör. Med hjälp av sex stycken kraftiga pumpar med en sammanlagd kapacitet på 180 kubik pumpades hela Gusumån genom rör de sista 100 meterna och saneringen kunde utföras i torrhet även nedströms om dämningen.

DSC_0017_1

 

Då hela dämningen torrlades blev flera stora skador i den gamla betongkonstruktionen synliga. Man valde därför att genast vidta åtgärder och ett omfattande reparationsarbete påbörjades. NUVA har utfört samtliga betongreparationer på den gamla dämningen i Gusumsån.

 

 

 

För att bättre kunna styra framdriften i reparationsarbetena valde vi att etablera en mobil betongstation från Finja Bemix och gjuta med torrbruk. På detta vis har betongarbetena kunnat fortgå oberoende av externa resurser och man har snabbt och effektivt kunnat hantera förändringar under projektets gång.

Våra arbeten i Gusum avslutas i dagarna. Vi tackar för visat förtroende och tar med oss flera nyttiga erfarenheter vidare till framtida projekt.

Comments are closed.