Avvattning av bergrum i Vänern

I dessa dagar avslutar NUVA ett projekt med avvattning av ett 120 000 m3 stort bergrum intill Vänern. De avslutande arbetena som pågår under de korta och kalla vinterdagarna på Vänern är utläggning av betongmadrasser som skyddar ledningen som leder dräneringsvattnet ut till ett utlopp i en diffusor. Projektet innehåller både tekniska installationer, landledningar och sjöledning. Beställare är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.

Det nedlagda oljeanläggningen ligger på en lägre nivå än Vänern  och är därför utsatt för vattenintränging från grundvattnet utanför. För att förhindra att vattennivån i bergrummet stiger till en nivå då oljerester kan följa grundvattenskiftningen utanför har SGU beslutat att dränera bergrummet med en nivåreglerad pump ut till sjön. NUVA har installerat pumpanordningen 40 meter under bergytan ned i det djupa bergrummet och dräneringsvattnet pumpas med en automatisk, datastyrd anläggning. Vi har lagt ledningar 1,4 kilometer genom terrängen och vidare 400 meter vidare ut i Vänerns som sjöledning.

Sjöledningen ligger väderutsatt i sydvästlig riktning mot inlandshavet Vänern och det var därför helt nödvändigt att skydda lednigen i sjön mot yttre åverkan från kraftig sjögång. Vänern är dessutom känd för sina stora packisvallar, vilket ytterligare förstärkte behovet av att skydda ledningen. Skyddsåtgärden som valdes var betongmadrasser, eller betonggabioner som det också kallas. En betongmadrass är ett errosionsskydd av geotextil som injekteras med betong. Åtkomsten till sjön genom brant och besvärlig skogsteräng uteslöt fabriksbetong och istället platstillverkades madrassarna från grunden och gjöts med platsblandad betong. Betongen blandas på en arbetspråm och injekteras med betongpump direkt i madrassen. Denna metod är både rimlig och enkel att etablera och är ett väldigt gott alternativ vid läggning av betongmadrasser på mindre projekt eller på lokaliteter där åtkomsten är begränsad.

Dykare kontrollerar kontinuerligt  madrassernas fyllning och position efterhand som arbetena fortgår. Totalt ska över 300 meter av sjöledningen täckas med betongmadrasser. Även utloppet skyddas mot naturens krafter genom att ledningen förs ut till en tung betongdiffusor. Projektet ha varit sammansatt och krävande och bidragit till flera nyttiga erfarenheter.

Projektet har också uppmärksammats med ett reportage i Entreprenadaktuellt.

Comments are closed.