Södra Grev Rosengatan

20150421_165140

Dykare på väg ned i kulvert

NUVA har engagerats i ett annorlunda undervattensarbete på Södra Grev Rosengatan i Örebro. Det är ett omfattande VA-projekt i Örebros centrum som innehåller det mesta. Skanska Sverige är huvudentreprenör och NUVA har utfört samtliga confined spaces- och dykeriarbeten.

De nya avloppsledningarna skulle anslutas mot de gamla ledningarna i gatan utanför Universitetssjukhuset. Anslutningen var tvungen att ske i en torr miljö och med anledning av det anlitades NUVA för att dämma ledningarna upp- och nedströms om anslutningspunkterna. Det var en Ø1800 kulvert och en Ø1200 kulvert som skulle dämmas med sammanlagt fyra dämningar.

Dämningarna har konstruerats av specialbyggda stålramar och extra kraftig träspont. Stålramarna har förankrats i de gamla betongkulvertarna med expanderbult varefter träsponten har monterats i ramen och utgjort dämningen. Det var viktigt att ha en dämning som snabbt gick att avlägsna om området skulle drabbas av oväntat kraftig nederbörd. Dämningen var tvungen att prefabriceras i små delar på grund av de trånga manluckorna genom vilka både manskap och material slussades igenom. NUVA har levererat samtliga inbyggda detaljer och stått för alla svets-, smides-, trä-, betong- och dykeriarbeten till dämningarna.

De nya ledningarna är anslutna och dämningarna rivna. NUVAs del i detta projekt är därmed avslutade och vi önskar lycka till med resten av projektet.

Spontbesiktning i Valdemarsvik

Kajer med slagen stålspont som grundläggning är ett vanligt inslag i hela Skandinavien. Spont som står exponerad för bräckt vatten eller saltvatten korroderar och tärs allteftersom tiden går. Även andra lokala faktorer så som galvaniska strömmar påverkar och det är därför en god idé att besiktiga sponten med jämna intervall för att få en överblick över hur processen fortlöper. Genom denna dokumentation kan man också sätta in säkerhetsåtgärder innan ett skadeförlopp gått så långt att det inte längre går att reparera. 

På en besiktning upprättas mätstationer med förbestämda avstånd i höjd- och sidled. På varje mätstation planslipas sponten och tjockleksmäts med ultraljudsmätare för undervattenbruk. Mätstationerna koordinatsätts och redovisas i besiktningsrapporten. Besiktningen filmas i sin helhet och då dykaren förflyttar sig mellan mätstationerna inspekteras sponten okulärt.

 

Planslipning av spontplank inför tjockleksmätning

Besiktningen i Valdemarsvik är färdig och beställaren har nu ett gott underlag för sin vidare förvaltning.

Avvattning av bergrum i Vänern

I dessa dagar avslutar NUVA ett projekt med avvattning av ett 120 000 m3 stort bergrum intill Vänern. De avslutande arbetena som pågår under de korta och kalla vinterdagarna på Vänern är utläggning av betongmadrasser som skyddar ledningen som leder dräneringsvattnet ut till ett utlopp i en diffusor. Projektet innehåller både tekniska installationer, landledningar och sjöledning. Beställare är SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.

Det nedlagda oljeanläggningen ligger på en lägre nivå än Vänern  och är därför utsatt för vattenintränging från grundvattnet utanför. För att förhindra att vattennivån i bergrummet stiger till en nivå då oljerester kan följa grundvattenskiftningen utanför har SGU beslutat att dränera bergrummet med en nivåreglerad pump ut till sjön. NUVA har installerat pumpanordningen 40 meter under bergytan ned i det djupa bergrummet och dräneringsvattnet pumpas med en automatisk, datastyrd anläggning. Vi har lagt ledningar 1,4 kilometer genom terrängen och vidare 400 meter vidare ut i Vänerns som sjöledning.

Sjöledningen ligger väderutsatt i sydvästlig riktning mot inlandshavet Vänern och det var därför helt nödvändigt att skydda lednigen i sjön mot yttre åverkan från kraftig sjögång. Vänern är dessutom känd för sina stora packisvallar, vilket ytterligare förstärkte behovet av att skydda ledningen. Skyddsåtgärden som valdes var betongmadrasser, eller betonggabioner som det också kallas. En betongmadrass är ett errosionsskydd av geotextil som injekteras med betong. Åtkomsten till sjön genom brant och besvärlig skogsteräng uteslöt fabriksbetong och istället platstillverkades madrassarna från grunden och gjöts med platsblandad betong. Betongen blandas på en arbetspråm och injekteras med betongpump direkt i madrassen. Denna metod är både rimlig och enkel att etablera och är ett väldigt gott alternativ vid läggning av betongmadrasser på mindre projekt eller på lokaliteter där åtkomsten är begränsad.

Dykare kontrollerar kontinuerligt  madrassernas fyllning och position efterhand som arbetena fortgår. Totalt ska över 300 meter av sjöledningen täckas med betongmadrasser. Även utloppet skyddas mot naturens krafter genom att ledningen förs ut till en tung betongdiffusor. Projektet ha varit sammansatt och krävande och bidragit till flera nyttiga erfarenheter.

Projektet har också uppmärksammats med ett reportage i Entreprenadaktuellt.

Överföringsledningar MIRA

 

NUVA har fått flera uppdrag med PE-svetsning på MIRAs 550 miljoners projekt. Så här långt har NUVA fått beställning på 13,5 km med ledning, huvudsakligen i dimension Ø450. Två svetsare med två svetscontainrar och fyra stumsvetsriggar sysselsätts på detta projekt ut genom vintern. 

 

En av NUVAs uppdragsgivare är John Galten AS som har kontrakt på två etapper, delstrekk A och delstrekk B1.

NUVA har också svetsning för Kjeldaas AS som är huvudentreprenör för de styrda borrningarna under Glomma. Här ingår bland annat den rekordlånga borrningen på 1 700 meter Ø450 till Hammeren. Till borrningen bidrog NUVA också med pråm och manskap.

Ny sjöledningsanläggning i Jarenvatnet

Gran Kommune har etablerat en ny stor VA-anläggning mellan Brandbu och Gran / Jaren. Syftet har varit att anlägga en pumpledning för pumpning av spillvatten från Jaren till Brandbu reningsanläggning och samtidigt etablera en ny vattenförsörjning till Brandbu som säkrar en reservförsörjning till Jaren / Gran. Åsmund Pettersen & Sønn från Jevnaker har varit huvudentreprenör för projektet och NUVA har stått för undervattensarbetena.  Det har lagts drygt 8 km sjöledning i dimensionerna Ø225 och Ø315 i Jarenvatnet. 

 

 

Undervattensarbetena utfördes sommar / höst 2014. Arbetet inleddes med en sonar- och traséundersökning för att hitta en optimal trasé. Ledningarna sänktes därefter i tur och ordning. Efter sänkning inspekterades ledningarna med ROV och nödvändiga justeringar utfördes därefter med dykare. Ledningarna spolades ned i samtliga landfästen. Arbetena är nu avslutade.

Sjöledningar i Harstad

NUVA har under sommaren och hösten lagt 4 400 meter med sjöledningar i området Ervika-Stornes i Harstad. Ledningarna är ett led i en större satsning på vattenförsörjningen i området. Huvudentreprenör på projektet  är Harstad Maskin. Ledningarna är huvudsakligen i dimension Ø160 och ledningarna har lagts på sjöbottendjup ned till 65 meter. På projektet är det också en hel del grunda områden där ledningarna spolas ned i bottenmassorna från ebbzonen och ut till -2 meter. NUVA utför också desinfektion och tryckprovning av alla ledningar på projektet.

Ledningarna på projektet är en förlängning av en tidigare etapp i utbyggnationen med etablering av en ny ventilstation. Från ventilstationen har NUVA lagt traséer i fyra riktningar, medans en femte trasé och ett par stickledningar förgrenar sig från dessa huvudledningarna. Sänkningen av ledningarna har gått bra och ledningarna är inspekterad med ROV efter sänkning.

Återstående på projektet är en del dykeriarbeten och andra avslutande arbeten. NUVAs anställda är alla redan igång med ett nytt sjöledningsprojekt i Harstad där ledningsdimensionen är Ø630. Vi återkommer med mer information om detta projekt senare.

Stort intresse för undervattensarbete på VA-mässan

VA-mässan 2014 på Elmia är nu avslutad. NUVAs monter möttes av stort intresse från hela branschen och vi har haft många givande möten.

NUVA lade framförallt fokus på två aspekter av vår verksamhet:

  • Dykeriarbeten
  • Miljögardiner / siltgardiner

Dykeriarbete förekommer i alla skeden av ett sjöledningsprojekt, från förundersökning och projektering till slutdokumentation. Vi ville visa hur våra tjänster skapar mervärde för våra kunder genom förlängd levnadstid på existerande installationer och genom optimering och rationalisering på nya installationer. För att demonstrera detta riggade vi en tank med dykare i som förbipasserande kunde studera. Dykaren var riggad för inspektionsdykning och besökarna kunde även följa det som gjordes på en skärm i vår monter.

Miljögardiner / siltgardiner är ett allt vanligare inslag då arbete vid, på eller i närheten av vattnet utförs. Vi har genom en rad olika projekt skaffat oss erfarenhet av siltgardiner i olika utförande och har gjort flera specialinstallationer. Vi ser också detta som en naturlig förlängning av vår övriga verksamhet då dessa gardiner ofta används där våra övriga tjänster inom dykeri- och vattenentreprenader kommer till användning. För att demonstrera effekten och konceptet med våra miljögardiner, riggade vi en simulerad arbetsplats i ett akvarium och installerade en siltgardin i liten skala.

NUVA Miljögardin

 

NUVA ställer ut på VA-mässan i Elmia

NUVA ställer ut på VA-mässan i Elmia 30 sep – 2 okt och vi vill passa på att önska både gamla och nya bekantskaper välkomna till vår monter. 

Ramavtal med Hias IKS

NUVA har skrivit kontrakt med Hias IKS på inspektion och beredskap för deras sjöförlagda VA-nät i Norges största insjö Mjøsa. Kontraktet som löper över fyra år har tilldelats efter offentlig upphandling. 

Det lades stor vikt på genomföringsförmåga och kvalitétssäkring i upphandlingen. Med sin erfarna organisation och moderna utrustningspark i kombination med ett fördelaktigt pris bedömdes NUVA vara den av anbudsgivande entreprenörer som bäst uppfyllde de ställda kraven i upphandlingen. Flera av ledningarna ligger på ett vattendjup över 200 meter varför inspektionerna kommer att utföras både med dykare och ROV. Inspektionerna kommer att påbörjas under våren 2015.

Oljesanering i Söderhamn

I Söderhamn i Gävleborgs Län skedde det i slutet 2011 ett större oljeutsläpp från en trasig cistern på Arizona Chemical vid Långrörshamnen i Sandarne. 800 000 liter råtallolja släpptes ut i Sandarnes skärgård och saneringsarbetena har pågått i över två år. 

 

Saneringsarbetena har fram till nu främst bestått i oljesanering av ytvattnet och på stränderna i området. En del av oljan har emellertid sjunkit till botten och bundits till bottensedimentet. Det är med anledning av den bottenbundna oljan som NUVAs dykare har varit med och sanerat i denna omgång.

Oljan sugs upp från botten av dykare med vattenejektor och upp till ett filtersystem. Filtersystemet består i en rad biologiska grovfilter som oljan binder sig till när det oljeblandade vattnet passerar filtersystemet. Vattnet som kommer ut i änden av filtersystemet kan återföras till havet. Arbetena är tillfälligt avslutade och återupptas i slutet av sommaren.